PRIVACYVERKLARING: RONALD VAN AKKEREN van RVA

RVA praktijk voor neurofeedback is een handelsnaam van RVA-MENSpro V.O.F. gevestigd te Zwolle


Ronald van Akkeren van RVA praktijk voor neurofeedback is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://www.rva-neurocoaching.nl 

8043 LX  Belvédèrelaan 303 gevestigd te Zwolle.

Ronald van Akkeren is te bereiken via info@rva-neurocoaching.nl of 0655105548


Ronald van Akkeren van RVA acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houdt ik mij aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe ik je gegevens verzamel en gebruik, in overeenstemming met de AVG.


Persoonsgegevens die ik verwerk

Ronald van Akkeren, neurofeedback trainer, verwerkt via de website je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Bedrijfsnaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatie gegevens

Alle overige persoonsgegevens worden alleen in opdracht van mijn klanten verwerkt.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verzamel via de website geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Mijn website en/of dienst heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige neem dan contact met mij op via info@ronaldvanakkeren.nl Ik zal dan deze informatie verwijderen.


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, of mij laat weten dat je niet meer door mij benaderd wilt worden, verwijderen we jouw gegevens zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken.


Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Duur en beëindiging

 1. De duur van een neurofeedbacktraject of programma, wordt vastgelegd in de overeenkomst tussen Ronald van Akkeren van RVA en cliënt. Deze kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

 2. Beëindiging van het neurofeedbacktraject kan eenzijdig plaatsvinden door cliënt indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.

 3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ronald van Akkeren van RVA, neurofeedback trainer, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander toe te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rva-neurocoaching.nl .Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek .


Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@neurocoaching.nl